Общи условия

Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на uktobg

1. Вашите отношения с uktobg

1.1 Използването от Ваша страна на услугите на uktobg подлежи на условията на правно споразумение между Вас и uktobg. „uktobg.com“означава Габиели-БГ ЕООД, чийто основен адрес на управление е ул. Павел Калпакчиев" №47, Пловдив, 4004, България. Този документ обяснява как е съставено това споразумение и посочва условията в него.

2. Приемане на условията

2.1 За да използвате услугите, първо трябва да приемете условията 2.2 Можете да приемете условията, като: (А) кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията, когато uktobg.com са Ви предоставили тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга. (Б) започнете ли да използвате услугите, разбирате, че uktobg.com ще счита Вашето приемане на условията от този момент нататък. 2.3 Не можете да използвате услугите и да приемете условията, ако: (a) сте под 18 години.

3. Език на условията

3.1 Когато uktobg Ви предоставя превод на английски или друг различен от български език текст на условията, приемате, че предоставеният превод е само за Ваша информация и че текстът на български език регламентира отношенията Ви с uktobg.

3.2 Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език има предимство.

4. Предоставяне на услугите от страна на uktobg

4.1 uktobg постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които uktobg предоставя, е възможно да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

4.2 Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление, uktobg може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите на Вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение, без да Ви известява предварително за това. Можете да престанете да използвате услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично uktobg, когато престанете да използвате услугите.

4.3 Вие потвърждавате и приемате, че ако uktobg деактивира достъпа до Вашия профил, това може да ви попречи да използвате услугите, данните във Вашия профил, както и файловете или другите видове съдържание, които се намират в него.

5. Използване на услугите от Ваша страна

5.1 За да използвате определени услуги, от Вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка), като част от регистрационната процедура за услугата или като част от Вашето непрекъснато използване на услугите. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на uktobg.com, ще бъде винаги вярна, точна и актуална. В противен случай профила Ви ще бъде деактивиран.

5.2 Вие приемате да използвате услугите само за цели, позволени от условията и от действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни до или от България, Великобритания и Германия).

5.3 Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с услугите).

5.4 Вие приемате, че uktobg не носи никаква отговорност пред Вас или пред други лица за всяко нарушение на Вашите задължения по силата на условията, както и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от uktobg) от всяко такова нарушение.

6. Защита на Вашата парола и профил

6.1 Вие приемате и разбирате, че носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използвате услугите.

6.2 Съответно, Вие приемате, че носите цялата отговорност пред uktobg за всички дейности, които се извършват през Вашия профил.

6.3 Ако разберете, че паролата или профилът Ви се използват от неупълномощено лице, Вие трябва незабавно да уведомите uktobg на адрес info@uktobg.com

7. Вашата лична информация и нейната поверителност

7.1 За информация относно използваните от uktobg практики за защита на данните, моля, прочетете Декларацията за поверителност на uktobg на адрес (Линк към Декларацията за поверителност) Тази декларация обяснява как uktobg използва вашата лична информация и как защитава нейната поверителност, когато използвате услугите.

7.2 Вие приемате вашите данни да бъдат използвани в съответствие с Декларацията за поверителност на uktobg

7.3 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че uktobgне носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко създавано, предавано или показвано от Вас съдържание при използването на услугите и за последиците от Вашите действия (включително всички загуби или щети, понесени от uktobg) при това.

8. Права на собственост

8.1 Вие потвърждавате и приемате, че uktobg притежават всички законови права, правомощия и дялове в услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Вие потвърждавате също така, че услугите могат да съдържат информация, която е обозначена като поверителна от uktobg и че няма да разкривате тази информация, без предварителното писмено съгласие на uktobg.

8.2 Освен при наличие на друго писмено споразумение с uktobg нищо в условията не Ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, имена на домейни и други отличителни носители на марката на uktobg.

9. Актуализации на софтуера

9.1 Софтуерът, който използвате, може периодично и автоматично да изтегля и инсталира актуализации от uktobg. Тези актуализации служат за подобряване, обогатяване и развиване на услугите и могат да бъдат под формата на поправки, подобрени функции, нови

софтуерни модули и напълно нови версии. Вие приемате да получавате такива актуализации като част от използването на услугите.

10. Приключване на Вашите отношения с uktobg

10.1 Условията продължават да бъдат в сила, докато не бъдат прекратени или от Вас, или от uktobg в съответствие с долуописаните правила.

10.2 uktobg може във всеки един момент да прекрати правното си споразумение с вас, ако:

10.3.1 Вие сте нарушили някоя от разпоредбите на условията (или сте извършили действия, които ясно показват, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате разпоредбите на условията)

10.3.2 законът изисква това от uktobg (например, когато предоставянето на услугите на Вас е или стане незаконно)

10.4 Нищо в този раздел не засяга правата на uktobg по отношение на предоставянето на услугите по силата на разпоредбите от Раздел 4 на условията.

11. Ограничение на отговорността

11.1 По силата на общите разпоредби, uktobg не носи отговорност пред Вас за:

11.1.1 всички косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от Вас. Това включва всички пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на клиентела или професионална репутация, или понесена загуба на данни.

11.1.2 Каквито и да било загуби или вреди, които евентуално сте понесли, в резултат на:

(I) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на съдържание и други комуникационни данни, поддържани или предавани от Ваша страна при използването на услугите или чрез тях;

(II) отказ или неспособност от Ваша страна да предоставите на uktobg точна информация за Вашия профил;

(III) отказ или неспособност от Ваша страна да запазите сигурността и поверителността на Вашата парола и на информацията от Вашия профил.

11.2 Ограниченията на отговорността на uktobg пред Вас в алинея 11.1 по-горе са в сила независимо дали uktobg е била осведомена или е трябвало да бъде уведомена за възможността за възникване на подобни загуби.

12. Авторските права

12.1 Съгласно правилата си uktobg реагира на претенции за нарушени авторски права, които отговарят на съответното международно право за интелектуалната собственост, и прекратява профилите на многократните нарушители.

13. Дoпълнително съдържание

13.1 Услугите могат да включват връзки към други уебсайтове, съдържание или ресурси. uktobg може да няма контрол върху уебсайтовете или ресурсите, предоставяни от различни от uktobg дружества или лица.

13.2 Вие потвърждавате и приемате, че uktobg не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не проверява и одобрява реклами, продукти или други материали, намиращи се в такива уебсайтове или ресурси, или предлагани чрез тях.

13.3 Вие потвърждавате и приемате, че uktobg не носи отговорност за загуби или щети, евентуално понесени от Вас в резултат на наличието на тези външни сайтове или ресурси или в резултат на разчитането от Ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на реклама, продукти или други материали в такива уебсайтове или ресурси или предлагани чрез тях.

14. Условия за доставка:

14.1 Личен багаж с доставка до адрес се осъществява от наши служители и транспорт или чрез предпочитан от клиента куриер!

14.2 Доставка на личен багаж чрез фирма "Габиели" ООД е съгласно следните условия:

- В офис на фирма "Габиели" ООД
- В жилищна сграда, доставката е до входа на сградата
- В жилищна сграда в груб строеж, доставката е до входа на сградата.
- В къща с дворно място, доставката е до вратата на двора.
- При доставка, получателят задължително показва лична карта.
- Клиентът осигурява съдействие за товаренето и разтоварването на пратки с тарифно тегло над 50 кг.

* Доставките не включват товаро-разтоварни дейности и хамалие (качване до етаж).